• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • بعد از صفویه

     مکتب‌ های موسیقی «ایرانِ فرهنگی» در گذرِ زمان (بعد از عصر صفویه) –  بخش دوم
    مهر ۲۶, ۱۴۰۰

     مکتب‌ های موسیقی «ایرانِ فرهنگی» در گذرِ زمان (بعد از عصر صفویه) – بخش دوم

          موسیقی نو: موسیقی فارس– محمدرضا ممتازواحد   ۲ . مکتب موسیقی صفویه حال در ادامه مکتب‌ های موسیقی، به‌مکتب موسیقی صفویه می‌پردازیم. البته به‌اختصار و اجمال، نگاهی گذرا به‌دوران پیش از صفویان خواهیم داشت.    ۱.۲. کوتاه درخصوص موسیقیِ پیشاصفویه دورانِ شُکوهِ موسیقی را دوره‌ی ساسانیان دانسته‌اند که خنیاگران در ردیف ندیمان و […]