آشنایی با ساز چینی «ژواپ»/ سازی زیبا از چین

ساز زواب
ساز «ژواپ» یکی از زیباترین سازهایی است که در چین ساخته شده است. ژواپ به طور خاص با موسیقی و فرهنگ اویغور در ارتباط است و سمبل مردم و تاریخ سین کیانگ و جاده ابریشم است. 

 

ساز ژواب

منبع: سایت سلام دنیا