• تاریخ : چهارشنبه - ۳ - مرداد - ۱۴۰۳
  • استان فارس

    کرونا و وضع ناکوک کنسرت های موسیقی در فارس
    آبان ۲۳, ۱۴۰۰

    کرونا و وضع ناکوک کنسرت های موسیقی در فارس

      کرونا که آمد،پنجه‌هایش را بر گلوی مردم فشرد. نفس بسیاری را با خارج کردن روح از کالبد گرفت و برخی را با نابودکردن شغلشان و بعضی را با ضربه به مظاهر فرهنگ، ناتوان و درمانده کرد که خاموش شدن صدای موسیقی زنده و کنسرت در فارس نمود آشکار ضربه کاری کرونا به فرهنگ است. […]