۲ کتاب در حوزه موسیقی منتشر شد

«در گذار؛ ۱۰ قطعه برای سنتور» و «نواجش» (تصنیف‌های موسیقی مازندران) هر دو با تنظیم محسن غلامی منتشر شده است. به گزارش ایسنا، مجموعه «در گذار» ۱۰ قطعه تنظیم‌شده برای سنتور است که در دستگاه‌های شور و آواز بیات اصفهان توسط محسن غلامی تنظیم و ساخته شده و در انتشارات آوای برگریزان منتشر شده است. در مقدمه رویا باقرزاده بر این کتاب می‌خوانیم: ابتدا این قطعات برای همنوازی سنتور، فلوت، تار، تار باس، تنبک و ویلن‌سل تنظیم و ضبط شد که پیش از این در زمستان ۱۳۹۹ آلبوم این اثر توسط موسسه آوای برگریزان منتشر شد. هدف از ساخت و اجرای این قطعات، پرداختن به فضاهای کمتر استفاده‌شده در آهنگسازی ساز سنتور بوده و همچنین تجربه کردن همنوازی با ترکیب سازهای استفاده‌شده است. انتشار کتاب «در گذار؛ قطعاتی برای سنتور» مجموعه همان آلبوم است که نت سنتور و ملودی اصلی از آن استخراج شده و با تنظیم تکنیک‌های متداول سنتورنوازی در این‌جا چاپ شده است. برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات، می‌توان آن‌ها را از آلبوم «در گذار» شنید تا فرم اصلی اجرا و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد. انتشار ۲ کتاب در حوزه موسیقی همچنین در مقدمه محسن غلامی بر کتاب «نواجش؛ تصنیف‌های موسیقی مازندران» که در انتشارات برگریزان منتشر شده است می‌خوانیم: کتاب موسیقی مازندرانی «نواجش» در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است و در این‌جا برای سنتور تنظیم شده که در دستگاه‌های شور و سه‌گاه و آواز بیات اصفهان گردآوری شده است. تمامی ملودی‌ها از تصانیف قدیمی موسیقی مازندران است که برای هر کدام آن، مقدمه‌ای ساخته شده و به صورت ارکسترال در آلبوم نواجش اجرا شده است. در آلبوم یادشده ۱۱ قطعه اجرا شده و در این کتاب مجموع ۱۰ قطعه آن تهیه و تنظیم شده که نت اصلی ملودی از آن استخراج شده و برای ساز سنتور تنظیم شده است. نحوه تنظیم قطعات نیز به‌گونه‌ای بوده که غیر از ساز سنتور اکثر سازها نیز می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند و نحوه علامت‌گذاری‌ها نیز تقریبا برای سازهای مضرابی مشترک است. برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات، می‌توان آن‌ها را از آلبوم «نواجش» شنید تا فرم اصلی اجرا و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد.

 

کتاب های «در گذار؛ ۱۰ قطعه برای سنتور» و «نواجش» (تصنیف های موسیقی مازندران) هر دو با تنظیم محسن غلامی در حوزه موسیقی منتشر شده است.

به گزارش موسیقی نوبه نقل از ایسنا، مجموعه «در گذار» ۱۰ قطعه تنظیم شده برای سنتور است که در دستگاه های شور و آواز بیات اصفهان توسط محسن غلامی تنظیم و ساخته شده و در انتشارات آوای برگریزان منتشر شده است.

در مقدمه رویا باقرزاده بر این کتاب می‌خوانیم: ابتدا این قطعات برای همنوازی سنتور، فلوت، تار، تار باس، تنبک و ویلن‌سل تنظیم و ضبط  شد که پیش از این در زمستان ۱۳۹۹ آلبوم این اثر توسط موسسه آوای برگریزان منتشر شد.

هدف از ساخت و اجرای این قطعات، پرداختن به فضاهای کمتر استفاده‌شده در آهنگسازی ساز سنتور بوده و همچنین تجربه کردن همنوازی با ترکیب سازهای استفاده‌شده است.

انتشار کتاب «در گذار؛ قطعاتی برای سنتور» مجموعه همان آلبوم است که نت سنتور  و ملودی اصلی از آن استخراج شده و با تنظیم تکنیک‌های متداول سنتورنوازی در این‌جا چاپ شده است.

برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات،  می‌توان آن‌ها را از آلبوم «در گذار» شنید تا فرم اصلی اجرا  و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد.

 

«در گذار؛ ۱۰ قطعه برای سنتور» و «نواجش» (تصنیف‌های موسیقی مازندران) هر دو با تنظیم محسن غلامی منتشر شده است. به گزارش ایسنا، مجموعه «در گذار» ۱۰ قطعه تنظیم‌شده برای سنتور است که در دستگاه‌های شور و آواز بیات اصفهان توسط محسن غلامی تنظیم و ساخته شده و در انتشارات آوای برگریزان منتشر شده است. در مقدمه رویا باقرزاده بر این کتاب می‌خوانیم: ابتدا این قطعات برای همنوازی سنتور، فلوت، تار، تار باس، تنبک و ویلن‌سل تنظیم و ضبط شد که پیش از این در زمستان ۱۳۹۹ آلبوم این اثر توسط موسسه آوای برگریزان منتشر شد. هدف از ساخت و اجرای این قطعات، پرداختن به فضاهای کمتر استفاده‌شده در آهنگسازی ساز سنتور بوده و همچنین تجربه کردن همنوازی با ترکیب سازهای استفاده‌شده است. انتشار کتاب «در گذار؛ قطعاتی برای سنتور» مجموعه همان آلبوم است که نت سنتور و ملودی اصلی از آن استخراج شده و با تنظیم تکنیک‌های متداول سنتورنوازی در این‌جا چاپ شده است. برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات، می‌توان آن‌ها را از آلبوم «در گذار» شنید تا فرم اصلی اجرا و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد. انتشار ۲ کتاب در حوزه موسیقی همچنین در مقدمه محسن غلامی بر کتاب «نواجش؛ تصنیف‌های موسیقی مازندران» که در انتشارات برگریزان منتشر شده است می‌خوانیم: کتاب موسیقی مازندرانی «نواجش» در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است و در این‌جا برای سنتور تنظیم شده که در دستگاه‌های شور و سه‌گاه و آواز بیات اصفهان گردآوری شده است. تمامی ملودی‌ها از تصانیف قدیمی موسیقی مازندران است که برای هر کدام آن، مقدمه‌ای ساخته شده و به صورت ارکسترال در آلبوم نواجش اجرا شده است. در آلبوم یادشده ۱۱ قطعه اجرا شده و در این کتاب مجموع ۱۰ قطعه آن تهیه و تنظیم شده که نت اصلی ملودی از آن استخراج شده و برای ساز سنتور تنظیم شده است. نحوه تنظیم قطعات نیز به‌گونه‌ای بوده که غیر از ساز سنتور اکثر سازها نیز می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند و نحوه علامت‌گذاری‌ها نیز تقریبا برای سازهای مضرابی مشترک است. برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات، می‌توان آن‌ها را از آلبوم «نواجش» شنید تا فرم اصلی اجرا و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد.

 

همچنین در مقدمه محسن غلامی بر کتاب «نواجش؛ تصنیف‌های موسیقی مازندران» که در انتشارات برگریزان منتشر شده است می‌خوانیم: کتاب موسیقی مازندرانی «نواجش»  در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است و  در این‌جا برای سنتور تنظیم شده  که در دستگاه‌های شور و سه‌گاه و آواز بیات اصفهان گردآوری شده است.

تمامی ملودی‌ها از تصانیف قدیمی موسیقی مازندران  است که برای هر کدام آن، مقدمه‌ای ساخته شده و به صورت ارکسترال در آلبوم نواجش اجرا شده است. در آلبوم یادشده ۱۱ قطعه اجرا شده و در این کتاب مجموع ۱۰ قطعه آن تهیه و تنظیم شده که نت اصلی ملودی از آن استخراج شده و برای ساز سنتور تنظیم شده است.

نحوه تنظیم قطعات نیز به‌گونه‌ای بوده که غیر از ساز سنتور اکثر سازها نیز می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند و نحوه علامت‌گذاری‌ها نیز  تقریبا برای سازهای مضرابی مشترک است.

برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات،  می‌توان آن‌ها را از آلبوم «نواجش» شنید تا فرم اصلی اجرا  و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد.

«در گذار؛ ۱۰ قطعه برای سنتور» و «نواجش» (تصنیف‌های موسیقی مازندران) هر دو با تنظیم محسن غلامی منتشر شده است. به گزارش ایسنا، مجموعه «در گذار» ۱۰ قطعه تنظیم‌شده برای سنتور است که در دستگاه‌های شور و آواز بیات اصفهان توسط محسن غلامی تنظیم و ساخته شده و در انتشارات آوای برگریزان منتشر شده است. در مقدمه رویا باقرزاده بر این کتاب می‌خوانیم: ابتدا این قطعات برای همنوازی سنتور، فلوت، تار، تار باس، تنبک و ویلن‌سل تنظیم و ضبط شد که پیش از این در زمستان ۱۳۹۹ آلبوم این اثر توسط موسسه آوای برگریزان منتشر شد. هدف از ساخت و اجرای این قطعات، پرداختن به فضاهای کمتر استفاده‌شده در آهنگسازی ساز سنتور بوده و همچنین تجربه کردن همنوازی با ترکیب سازهای استفاده‌شده است. انتشار کتاب «در گذار؛ قطعاتی برای سنتور» مجموعه همان آلبوم است که نت سنتور و ملودی اصلی از آن استخراج شده و با تنظیم تکنیک‌های متداول سنتورنوازی در این‌جا چاپ شده است. برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات، می‌توان آن‌ها را از آلبوم «در گذار» شنید تا فرم اصلی اجرا و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد. انتشار ۲ کتاب در حوزه موسیقی همچنین در مقدمه محسن غلامی بر کتاب «نواجش؛ تصنیف‌های موسیقی مازندران» که در انتشارات برگریزان منتشر شده است می‌خوانیم: کتاب موسیقی مازندرانی «نواجش» در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است و در این‌جا برای سنتور تنظیم شده که در دستگاه‌های شور و سه‌گاه و آواز بیات اصفهان گردآوری شده است. تمامی ملودی‌ها از تصانیف قدیمی موسیقی مازندران است که برای هر کدام آن، مقدمه‌ای ساخته شده و به صورت ارکسترال در آلبوم نواجش اجرا شده است. در آلبوم یادشده ۱۱ قطعه اجرا شده و در این کتاب مجموع ۱۰ قطعه آن تهیه و تنظیم شده که نت اصلی ملودی از آن استخراج شده و برای ساز سنتور تنظیم شده است. نحوه تنظیم قطعات نیز به‌گونه‌ای بوده که غیر از ساز سنتور اکثر سازها نیز می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند و نحوه علامت‌گذاری‌ها نیز تقریبا برای سازهای مضرابی مشترک است. برای دسترسی به اجرای صوتی و اصلی قطعات، می‌توان آن‌ها را از آلبوم «نواجش» شنید تا فرم اصلی اجرا و چارچوب آن، برای نوازندگان قابلیت درک بالاتری داشته باشد.

۲ کتاب در حوزه موسیقی منتشر شد./