مصطفی کمال پورتراب؛ آهنگساز و پدر تئوری موسیقی معاصر ایران