اجرای کارمینیو در کاخ سلطنتی مادرید

موسیقی نو: ” کارمینیو ” ستاره موسیقی پرتغالی قرار است در تاریخ  ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱ در حیاط تسلیحاتی کاخ سلطنتی در مادرید اسپانیا به اجرای موسیقی بپردازد. کارمینو آخرین اثر خود که ” ماریا ” نام دارد را اجرا خواهد کرد.

مجموعه کاخ سلطنتی مادرید از ۲۰ تا ۲۷ ژوئیه شاهد اجراهای دیگری از هنرمندان دیگر مثل ” نوا “، ” سیلوانا استرادا “، ” میگول پوودا ” و ” خوئل لوپز ” خواهد بود.